Tarifas-H

A    B    C    DE    FG    H    I    JKL    M    NO    PQ   R    S    T    UVWYZ

PAIS $ S/ COD
Haiti 0,350 1,12 509
Haití Celular 0,350 1,12 509251
Haiti-Port Au Prince 0,350 1,12 5091
Holanda 0,040 0,13 31
Holanda Antillas 0,350 1,12
Holanda Antilles Cel. 0,350 1,12
Holanda-Ámsterdam 0,040 0,13
Holanda Celular 0,360 1,15 316
Honduras 0,500 1,60 504
Honduras-Celular 0,500 1,60
Hong Kong 0,069 0,22 852
Hong Kong Celular 0,069 0,22 8521
Hungría 0,049 0,16 36
Hungría Cel.. 0,250 0,80 3620